ANBI-status

VZWA is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI status voor VZWADe Vereniging Zorg en Welzijn Almen is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI.
Uw eventuele gift aan de VZWA is daarmee fiscaal aftrekbaar.

Naam van de instelling
VERENIGING ZORG EN WELZIJN ALMEN
kortweg genoemd : VZWA

RSIN Fiscaal nummer: 857979255
IBAN nummer: NL64 RABO 0323 2035 82

Postadres
Secretaris, mevrouw Gea Heijink, Dorpsstraat 5a, 7218 AA Almen of ZorgenWelzijnAlmen@gmail.com.

Doelstelling van de vereniging
De Vereniging Zorg en Welzijn Almen wil de zorgbehoevende inwoners van Almen langer thuis of in het dorp laten wonen.

Beleid
De vereniging VZWA wil de zorg zodanig gaan coördineren en organiseren, dat de groep zorgbehoevende inwoners een half jaar tot een jaar langer in Almen kan blijven wonen.
In het beleidsplan 2019-2025 wordt beschreven hoe de VZWA deze doelstelling hoopt te verwezenlijken.

Functie en namen van bestuurders
   - Voorzitter: Ali Brinkman
   - Secretaris: Gea Heijink
   - Penningmeester: Gerrit Groot Nuelend
   * zie ook de pagina bestuur

Beloningsbeleid
De VZWA is afhankelijk van vrijwilligers, die hiervoor niet worden betaald. In specifieke gevallen kunnen gemaakte onkosten worden vergoed. Voor aftredende bestuurs- of commissieleden wordt een attentie aangeboden, als dank voor gedane inzet.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
Hiervoor verwijzen we u naar de documenten, die hiernaast zijn weergegeven. Financiële verantwoording wordt afgelegd op de jaarlijkse ledenvergadering, zoals in de Statuten is bepaald.

2024 Begroting

Dit is de eerste officiële begroting, die aan de leden ter goedkeuring is voorgelegd.

 

2023 Jaarrekening

Op 14 mei 2024 is tijdens de Algemene Jaarvergadering de jaarrekening 2023 goedgekeurd.

 

2022 Jaarrekening

2022 Verklaring Kascommissie

Op 8 mei 2023 is tijdens de Algemene Jaarvergadering de jaarrekening 2022 goedgekeurd.

 

2021 Jaarrekening

2021 Verklaring Kascommissie

Op 14 juni 2022 is tijdens de Algemene Jaarvergadering de jaarrekening 2021 goedgekeurd.

 

2020 Jaarrekening

De financiële verantwoording heeft plaatsgehad tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20-10-2021.

 

2019 Jaarrekening

2019 Verklaring Kascommissie

De jaarrekening 2019 is gecontroleerd door de kascommissie. De goedkeuring door de ALV heeft niet kunnen plaatsvinden a.g.v. de corona-situatie.

 

2018 Jaarverslag

2018 Jaarrekening

© 2024  Zorg en Welzijn Almen    -    Gebouwd door JdG